การประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : “เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ปปช.เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี