โครงการอบรมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องวายุภักษ์4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายจิระ พันธคีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงาน โดยในโครงการนี้ได้จัดบรรยายใน 2 หัวข้อ ได้แก่
1.หัวข้อ “เราคนคลังรู้เท่าทันผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of interest) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
2.ในหัวข้อ “คดีอาญาทุจริต : อุทาหรณ์น่าคิดสำหรับบุคลากรภาครัฐ” เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๕๐ น.
โดยทั้งสองหัวข้อได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานอัยการสูงสุด อนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายดังกล่าว