ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561