TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563
24 มิ.ย. 2563
118

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และโครงการข้อตกลงคุณธรรม (IP) รวมถึงพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้าง ให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17