แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

"งดรับ งดให้" ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy)
21 ธ.ค. 2566
56

กระทรวงการคลัง จึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในสังกัดหรือกำกับกระทรวงการคลัง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด      จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) จากผู้ประกอบการภาคเอกชน และจากประชาชน รวมทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพร
ในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะนำไปสู่
การสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม

 

 

gallery-0