TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
i-eye449
นายกฤษฎา จินะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
img-อย่า ทำจนเคยชิน = ทุจริตจนเคยตัว
4 ต.ค. 2565
i-eye1
อย่า ทำจนเคยชิน = ทุจริตจนเคยตัว
img-โครงการอบรมสัมมนา "การเสริมสร้างคุณธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร"
26 ส.ค. 2565
i-eye36
กระทรวงการคลัง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา "การเสริมสร้างคุณธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง