TOP

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
17 ก.พ. 2563
i-eye12
ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดก...
img-ปลัดกระทรวงการคลังประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
23 ม.ค. 2563
i-eye40
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตนารมณ์จะบริหารราชการกระทรวงการคลังด้วยความซื่อสัตย์สุ...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง