TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
i-eye371
นายกฤษฎา จินะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
img-ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าตามแผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
15 มิ.ย. 2565
i-eye9
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายแ...
img-ปราบ 6 ผีขี้โกง ยุติคอร์รัปชันในสังคมไทย
6 มิ.ย. 2565
i-eye14
ปราบ 6 ผีขี้โกง ยุติคอร์รัปชันในสังคมไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง