TOP

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ปลัดกระทรวงการคลังประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
23 ม.ค. 2563
i-eye158
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตนารมณ์จะบริหารราชการกระทรวงการคลังด้วยความซื่อสัตย์สุ...
img-การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563
24 มิ.ย. 2563
i-eye16
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง