TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

img-ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
i-eye130
นายกฤษฎา จินะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง
img-ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววศินี เฉลิมลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักบริหารกลาง ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
10 ก.ย. 2564
i-eye8
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววศินี เฉลิมลอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักบริหารกลาง ผู้ประพฤติปฏิบัติต...
img-แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3 ส.ค. 2564
i-eye35
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง