การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลังครั้งที่ 1/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560