โครงการอบรมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องวายุภักษ์4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายจิระ พันธคีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงาน โดยในโครงการนี้ได้จัดบรรยายใน 2 หัวข้อ ได้แก่
1.หัวข้อ “เราคนคลังรู้เท่าทันผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of interest) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
2.ในหัวข้อ “คดีอาญาทุจริต : อุทาหรณ์น่าคิดสำหรับบุคลากรภาครัฐ” เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๕๐ น.
โดยทั้งสองหัวข้อได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานอัยการสูงสุด อนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายดังกล่าว

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป 14 มิ.ย.61

ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ โถงวายุภักษ์ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

การประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : “เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ปปช.เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม ณ โถงวายุภักษ์ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2561

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาน ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561