โครงการวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

มอบโล่ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบโล่ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

แจ้งคะแนนการประเมิน ITA

แจ้งคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561