นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมพาโนรามา 2 ชั้นที่ 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

 

พิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story” และนิทรรศการ”ยกระดับค่าดัชนีCPIให้ชาติไทย พ้นโกงกิน”

พิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story” และนิทรรศการ”ยกระดับค่าดัชนีCPIให้ชาติไทย พ้นโกงกิน” วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก 

 

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 #กรรมสนองโกง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

(PMQA)

การกำหนดแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ณ โรงแรม Rayong Marriott  Resort and spa ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเข้าศึกษาดูงานวิธีการปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนการทุจริตฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. วันที่ 31 สิงหาคม 2559