เอกสาร/คู่มือ

เอกสารแนะนำการรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐกระบวนการทุจริตในภาครัฐ จากสำนักงาน ป.ป.ท.

 

ประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการรับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ โดยวิทยากรจาก ป.ป.ท. นายวีระยุทธ หงษ์ด่านกลาง ผอ.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง

 

จุลสาร.. ครอบครัวคนคลัง ฉบับบที่ ๒ ประจำเดือน ๒๕๕๙

จุลสารครอบครัวคนคลัง เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ทราบความเคลื่อนไหว การดำเนินการต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดตัวหนังสั้นชุด “ลุงวากับฟ้าใส”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดตัวหนังสั้นชุด “ลุงวากับฟ้าใส” เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์แนวนโยบายต่างๆของกระทรวงสู่ประชาชนทุกกลุ่มด้วยภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายไม่ต้องอาศัยการตีความและรูปแบบการเล่าเรื่องที่เป็นกึ่งละครเชื่อจะช่วยดึงความสนใจทำให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายต่างๆได้ดีขึ้น(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแถลงข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่ 112/2559) ณ โถงวายุภักษ์กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

 

 

ปฏิญญาวายุภักษ์

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยฉันทานุมัติ จาก นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรรมสรรพสามิต นายจักรกฤศฎ์ พาราธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกระดับและทุกคนของกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จะปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยซื่อสัตย์ สุจริต เลิกรับผลประโยชน์ที่มิควรรับทั้งหลายทั้งปวง และไม่ทุจริตทั้งในรูปแบบของตัวเงิน สิ่งของ และเวลาราชการ จะประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ของข้าราชการที่ดีมีความโปร่งใส ปลอดจากคอรัปชั่นและจากการกระทำการทุจริตทุกประการ

พวกเราร้องของให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามปฏิญญาวายุภักษ์นี้ของพวกเรา และร้องขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลิกจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่พวกเราเช่นกัน

ทั้งนี้ พวกเราขอให้คำมั่นว่าการดำเนินการตามปฏิญญาวายุภักษ์นี้จะไม่ส่งผลทางลบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการตามภารกิจหลักของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และจะไม่ส่งผลคุณภาพของการให้บริการ การเพิ่มต้นทุนและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินการอื่นๆ แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประกาศให้ทราบทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                                                     พวกเราข้าราชการ พนักงานราชการ                                                                                                              ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

                                                                                                           กระทรวงการคลัง