คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2018

แจ้งคะแนนการประเมิน ITA

แจ้งคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561