ศปท.เป็นสักขีพยานในงานพิธี ลงนามข้อตกลง (MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (30 สิงหาคม 2561 ) เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธี
ลงนามข้อตกลง (MOU) การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล