บทความ

ลำดับ

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯ

1 เรื่อง … หนีไม่พ้น …
2 เรื่อง อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร
3 บทความ อ.78/2559 เรื่อง เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
4. บทความ อ.77/2559 เรื่อง สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่งจบก่อนกำหนด
5. บทความเรื่อง ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
6. บทความเรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ
7. บทความเรื่อง ใครกล่าวหาฉัน
8. บทความเรื่อง ไม่มีไม่เชื่อไม่จบ
9. บทความเรือง ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า
10. ทความเรื่อง เงินรางวัลประจำปี เป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลหรือ
11. บทความเรื่อง ตำรวจว่าอย่างหนึ่ง ป.ป.ท. ว่าอย่างหนึ่ง
12. บทความเรื่อง จะเปิดโรงงาน ชาวบ้านต้องได้รู้ด้วย
13. เรื่อง ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้ยังไง
14. คำวินิจฉัย ที่ สค 196/2559 เรื่อง ขอเสียงหน่อย
15. บทความ อ.86/2559 เรื่อง กรรมการเข้าข้างใครหรือไม่
16. บทความ อ.85/2559 เรื่อง สุขภาพคนในชุมชน…ผมจะดูแล !
17. บทความ อ.84/2559 เรื่อง จะเปิดโรงงาน ชาวบ้านต้องได้รู้ด้วย
18. เรื่อง ขอตรวจสอบความโปร่งใส
19. บทความ อ.91/2559 เรื่อง อยากรู้ นายกฯ ไปไหน
20. บทความ อ.90/2559 เรื่อง ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี
21. บทความ อ.89/2559 เรื่อง ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด
22. เรื่อง เรื่องนี้…ร้องเรียนได้มั้ย
23. กรณีกลโกงจากการจัดซื้อ
24. กรณีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
25. กรณีการใช้รถยนต์เป็นพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้านพักกับที่ทำงาน ได้หรือไม่
26. น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม ?
27. ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา
28. ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157
29. ขอดูใบอนุญาติจัดตั้งโรงเรียน
30. ลูกขอข้อมูลของแม่ได้ไหมเอ่ย
31. มือลึกลับไปกดเงินคนตาย
32. ตีความผิดไป
33. อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือไม่
34. หนูช้าไปหน่อย
35. ฟังเสียงฉันบ้าง
36. คำให้การของผม…ขอนะ
37. ทำไมไม่เลือกผม
38. ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่
39. โดนรื้อบ้านครับ
40. ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
41. ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
42. ข้อมูลที่ให้ศาล…เปิดเผยได้หรือไม่

 

ลำดับ

บทความเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง?(ชื่อบทความ)

1 เเตะเบรกกะทันหันยืนยันไม่ประมาทครับ

 

ลำดับ

บทความเกี่ยวกับคดีปกครองใช้ได้กับทุกหน่วยงาน?(ชื่อบทความ)

1 กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่
2 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น
3 การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4 การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล
5 การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน
6 การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง
7 การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย
8 เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่
9 ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
10 ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม
11 ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ
12 คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน
13 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ
14 ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
15 ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้
16 คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง
17 คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ
18 ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง
19 คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา
20 คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ
21 จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย
22 จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง
23 เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง
24 เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง
25 แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป
26 ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า
27 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ
28 ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด
29 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
30 ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
31 ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง
32 เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต
33 โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2
34 โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที
35 ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้
36 ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก
37 ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ
38 เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้
39 เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้
40 เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่
41 มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่
42 มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม
43 มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่
44 มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา
45 มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง
46 มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม
47 มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง
48 เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ
49 เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด
50 ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง
51 ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
52 ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ
53 ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี
54 ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน
55 รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่
56 เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง
57 ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว
58 ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
59 ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง
60 ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
61 ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย
62 วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
63 วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ
64 วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด
65 สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ
66 สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ
67 หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์
68 หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
69 หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง
70 ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว
71 เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ
72 ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง
73 อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
74 อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง
75 อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ
76 อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง