TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าตามแผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
15 มิ.ย. 2565
27

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพจนารถ พลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า การรายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-65 ของกระทรวงการคลัง ณ ห้องไดมอนด์บอลรูม ๑-๒ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5