TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
9 พ.ค. 2565
15

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร  กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16