ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน : 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 02-273-9021 ต่อ 2627,2632,2634

ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

Upload

[ready_google_map id=’2′]