TOP

แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
370

นายกฤษฎา จินะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการกระทรวงการคลัง

gallery-0