แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

MV มาตรฐานทางจริยธรรม (จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.)
4 ธ.ค. 2566
53

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

2.ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

3.www : https:/acoc.mof.go.ht

facebook : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หรือโทร : 1689 กด 2