แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขอยกย่องหน่วยงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
3 ก.ค. 2567
33

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขอยกย่องหน่วยงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จ

gallery-0