แผนปฏิบัติราชการ

กฎหมาย/คำสั่ง/พ.ร.บ.

ติดต่อ ศปท.
6 มี.ค. 2562
2485

ติดต่อหน่วยงาน :
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-126- 5800 ต่อ 2632